Pracodawcy: komunikatywność i otwartość ważniejsze od wiedzy

Kompetencje interpersonalne są najważniejszym kryterium ocenianym przez pracodawców u absolwentów uczelni wyższych. Takiego zdania jest co trzeci respondent badania Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy przeprowadzonego przez SGH, American Chamber of Commerce i firmę doradczą Ernst & Young. Idealny kandydat zdaniem pracodawców musi być przede wszystkim komunikatywny, otwarty na naukę, elastyczny i potrafiący pracować w zespole ? wynika z badania.

Badanie pokazuje, że czynniki takie jak ocena na dyplomie, kierunek ukończonych studiów czy np. udział w wymianie międzynarodowej schodzą przy ocenie kandydatów na dalszy plan.

Aktywni w cenie

Badanie składało się z 2 części ? ankiety internetowej i wywiadów pogłębionych z pracodawcami ? dużymi firmami rekrutującymi setki absolwentów rocznie. W przypadku obu tych badań najczęściej wymienianymi cechami poszukiwanymi u studentów i absolwentów były: komunikatywność, elastyczność, umiejętność dostosowania do zmiany, kreatywność i umiejętność generowania nowych rozwiązań. Pracodawcy szukają również ludzi z pasją, którzy są aktywni w sferze zawodowej i prywatnej. Jeśli chodzi o oceny na dyplomie to wprawdzie w ankietach nie miały dużej liczby wskazań. Jednak podczas rozmów i warsztatów z pracodawcami podkreślano, że mają one istotne znaczenie ponieważ wskazują na zaangażowanie danej osoby i jej potencjał.

- To, że pracodawcy najbardziej cenią umiejętności interpersonalne nie oznacza, że absolwenci powinni przestać wpisywać w CV nazwę uczelni, kierunek studiów i odbyte praktyki. Badanie należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy pracodawca ma do czynienia z kandydatami o podobnym wykształceniu, ten który wykaże się lepszymi tzw. umiejętnościami miękkimi, będzie miał większe szanse na zatrudnienie ? komentuje wyniki badań Urszula Gąsior, Partner Zarządzający Ernst & Young Academy of Business.

Pracodawcy zadowoleni z jakości absolwentów, ale?

Z badania na pierwszy rzut oka wynika całkiem pozytywny obraz polskiego systemu edukacji. Aż 84% respondentów ocenia poziom przygotowania do pracy absolwentów ?raczej pozytywnie?. Tylko 3% badanych wyraziło zdecydowane niezadowolenie z przygotowania absolwentów. Zdaniem autorów raportu odpowiedź ?raczej pozytywnie? należy interpretować jako średnią. Oznacza to, że badane firmy uważają, że absolwenci są na akceptowalnym, a często przewyższającym oczekiwania poziomie. Zwłaszcza jeśli chodzi o potencjał i wybrane kompetencje i kwalifikacje.

Mimo to wciąż jest wiele obszarów i kompetencji, w których pracodawcy nie są zadowoleni z przygotowania absolwentów ? czyli tzw. luka kompetencyjna jest znacząca. Zdaniem pracodawców najgorzej u absolwentów jest z umiejętnością określania priorytetów, organizacją pracy, poprawną samooceną i komunikacją.

Kompetencje z największą luką kompetencyjną w stosunku do oczekiwań pracodawców 

(w skali od 1 do 5 pracodawcy oceniali istotność poszczególnych czynników przy wyborze kandydatów. W skali od 1 do 5 ocenili również poziom kompetencji wszystkich kandydatów w danym zakresie). 

Źródło: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących ? SGH, American Chamber of Commerce i Ernst & Young, Maj 2012.

Ekonomiści bardziej komunikatywni

Z badania wynika, że umiejętność efektywnej komunikacji jest najbardziej pożądaną cechą wśród absolwentów (średnia ocena 4,69 na 5 możliwych do zdobycia punktów). Pracodawcy zwracali na nią szczególną uwagę również podczas wywiadów pogłębionych. Pod pojęciem ?efektywnej komunikacji? kryje się komunikacja ustna (np. jasne zaprezentowanie problemu, rozwiązania, wyników pracy, wykonanie prezentacji, dobra autoprezentacja) i pisemna (posługiwanie się programami komputerowymi, sprawne pisanie notatek, itp.). Pracodawcy lepiej oceniają umiejętności komunikacyjne absolwentów uczelni ekonomicznych. Autoprezentacja i komunikacja stanowią natomiast  rozwojowe wyzwanie w przypadku absolwentów uczelni technicznych. Również umiejętność pracy w zespole była podkreślana w rozmowach jako absolutna konieczność.

- Firmy międzynarodowe często bardzo podkreślały również umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, krajów i religii, funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Niezbędna cecha przy tym to otwartość na inne kultury, rozwiązania, sposoby komunikowania się i pracy ? mówi Urszula Gąsior. ? Zdaniem badanych idealny kandydat to taki, który potrafi efektywnie komunikować, jest otwarty na uczenie się i rozwój, aktywny i zaangażowany w to co robi, potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i pracować w zespole. Te 5 cech najczęściej przewijało się w rozmowach z pracodawcami ? konkluduje Urszula Gąsior.

Informacje o badaniu Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy

Badanie prowadzone było w maju 2012 roku przez 3 podmioty: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, American Chamber of Commerce i Ernst & Young Academy of Business. Badaniem objęto łącznie przedstawicieli ponad 60 podmiotów ? głównie średnich i dużych firm, wśród których były podmioty rekrutujące rocznie nawet ponad 200 pracowników. Łączna liczba zatrudnianych przez badane firmy absolwentów wyniosła w roku 2011 ponad 1400 osób. Z przedstawicielami największych podmiotów rekrutujących rocznie powyżej setki absolwentów przeprowadzono wywiady pogłębione. 

O Ernst & Young

Ernst & Young to międzynarodowa firma świadcząca usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. Ernst & Young w Polsce to ponad 1400 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W roku 2012 firma zajęła I miejsce w Rankingu Audytorów Rzeczypospolitej i Gazety Giełdy Parkiet. Została również uznana Najskuteczniejszą Firmą Doradztwa Podatkowego w VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej i Idealnym Pracodawcą w badaniu Universum Students Survey.

www.ey.com/pl

Authors

Related posts

Top