Wiadomości branżowe

Słabnie zaufanie Polaków do euro

Wyniki badania European Trusted Brands 2011 W tegorocznym badaniu European Trusted Brands zapytano respondentów z 16 państw europejskich o zaufanie i stosunek do wspólnej waluty euro. Z badań wynika, że Polacy zachowują dystans do

Wyniki badania European Trusted Brands 2011

W tegorocznym badaniu European Trusted Brands zapytano respondentów z 16 państw europejskich o zaufanie i stosunek do wspólnej waluty euro. Z badań wynika, że Polacy zachowują dystans do przyjęcia jednolitego europejskiego środka płatniczego.

Spośród zapytanych Polaków aż 64% chciałoby, aby środkiem płatniczym w Polsce pozostał polski złoty. Ponad połowa zapytanych Polaków jest zdania, że wspólna waluta nie przynosi żadnych korzyści (52%), zaledwie 17% zdecydowanie nie zgadza się z taką opinią.

W opozycji do takiej postawy pozostają inne kraje Unii – ponad połowa badanych Europejczyków nie chce powrotu do starej waluty, nie zgadza się też z opinią o braku korzyści płynących z wprowadzenia euro. W pytaniu dotyczącym korzyści wynikających ze wspólnej europejskiej waluty widać różnicę pomiędzy krajami będącymi w strefie euro, a tymi, które do strefy euro nie należą. Tylko 39% ankietowanych z krajów należących do strefy euro zgadza się ze stwierdzeniem, że nie ma korzyści wynikających ze wspólnej europejskiej waluty.

Jeszcze dwa lata temu ponad połowa Polaków w badaniu CBOS opowiadała się bardziej czy mniej zdecydowanie za zastąpieniem złotego wspólną walutą. Później zwolenników euro w naszym kraju już tylko ubywało. I dzisiaj za pozostawieniem złotego jest tyle samo rodaków, co w roku 2007 – jedna trzecia. Co jest źródłem tego powrotu sceptycyzmu, a nawet niechęci do zmiany środka płatniczego w naszym kraju? Po ogłoszeniu przez premiera Tuska w 2008 r., że wejście Polski do strefy euro powinno nastąpić jak najszybciej i że rok 2011 jest realną datą przyjęcia wspólnej waluty, rozpoczęła się gorąca dyskusja na ten temat. Stopniowo przeciwnicy zamiany złotego na euro zyskiwali przewagę w debacie publicznej, strasząc rodaków, że konsekwencją wprowadzenia euro będzie pogorszenie sytuacji finansowej polskich rodzin. Coraz szersze zrozumienie zyskiwał argument, że w czasie kryzysu euro się nie sprawdziło, że dzięki zachowaniu rodzimej waluty uniknęliśmy recesji. Nie bez znaczenia była także coraz intensywniejsza gra niektórych polityków na uczuciach patriotycznych: powinniśmy zachować złotego jako symbol tożsamości narodowej Polaków. Możliwe, że antidotum na rosnący sceptycyzm wobec euro byłaby szeroka kampania edukacyjna, która uzmysłowiłaby Polakom, dlaczego większość obywateli krajów strefy euro nie chce pomimo kryzysu powrotu do rodzimej waluty – komentuje wyniki profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – jedenasta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział 33 005 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy