Pomysły Wiadomości branżowe

Dobre prognozy Ernst & Young dla Polski

Ekonomiści Ernst & Young i instytutu badawczego Oxford Economics zaliczyli Polskę do grupy 25 Rynków Szybkiego Wzrostu – krajów, które będą miały kluczowy wpływ na kształt światowej gospodarki w ciągu najbliższej dekady. Do krajów, dla których prognozy na najbliższe 10 lat są pozytywne, należą min. Chiny, Rosja, kraje arabskie (Katar, ZEA), Turcja czy Brazylia. 

Kryteria, na podstawie których wybrano 25 tzw. Rynków Szybkiego Wzrostu:

  • historia wzrostu PKB w latach 2000 – 2010 i perspektywy wzrostu w najbliższym czasie,
  • wielkość rynku wewnętrznego,
  • znaczenie i atrakcyjność dla inwestorów.

Ekonomiści Ernst & Young i Oxford Economics zaznaczają, że polska gospodarka jest mocno powiązana z krajami strefy Euro i może odczuć zawirowania w unii walutowej. Mimo to, jej silne fundamenty takie jak skala i potencjał rynku wewnętrznego oraz stabilność sektora finansowego powinny pomóc w utrzymaniu wzrostu gospodarczego na ponadprzeciętnym poziomie w latach 2011 – 2015.

– Po nieznacznym spowolnieniu w 2012 r. wzrost gospodarki polskiej w kolejnych latach powinien ustabilizować się na poziomie ok. 4% rocznie. Głównym zagrożeniem dla wzrostu polskiej gospodarki  jest druga fala kryzysu w krajach strefy Euro spowodowana kłopotami fiskalnymi. Niższy wzrost gospodarczy głównych partnerów handlowych ograniczy nie tylko popyt zewnętrzny na polskie towaryi usługi, ale pogorszy również klimat inwestycyjny wśród polskich przedsiębiorców, co uniemożliwi zapoczątkowaną w pierwszej połowie 2011 r. odbudowę majątku trwałego i obrotowego. To powód, dla którego głównym motorem wzrostu PKB w Polsce w najbliższych latach powinna być prywatna konsumpcja wewnętrzną. Jednocześnie, aby utrzymać w Polsce w najbliższych latach stabilny wzrost gospodarczy niezbędna jest skuteczna konsolidacja fiskalna – komentuje mówi Piotr Ciżkowicz, Główny Ekonomista Ernst & Young.

Prognozy Ernst & Young i Oxford Economics dla Polski

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Realny wzrost PKB (% rocznie)

3.8

4.1

3.3

4.3

4.1

3.7

Wskaźnik inflacji(%)

2.7

4.1

2.6

3.3

2.9

2.5

Bilans obrotów bieżących (% PKB)

    -4.4

   -4.1

   -4.1

   -3.4

   -3.6

   -3.9

Dług zewnętrzny – łączne zadłużenie sektora prywatnego i publicznego  (%PKB)

61.4

66.4

70.8

70.9

74.6

76.6

Krótkookresowa stopa procentowa (%)

3.7

4.4

4.5

4.3

4.3

4.3

Kurs dolara $ (średnioroczny)

     3.0

2.9

2.9

2.9

3.0

3.1

Deficyt sektora finansów
publicznych (% of PKB)

-7.9

-5.4

-3.3

-2.9

-2.5

-2.1

Populacja (w milionach)

38.2

38.2

38.2

38.1

38.1

38.1

Nominalny PKB  (mld USD$)

   469.4

522.6

547.1

592.3

604.9

629.9

PKB per capita (USD)

12,300.5 

13,698.1 

14,341.2 

 15,526.1 

 15,856.9 

 16,517.7 

G8 słabnie, RSW 25 rosną w siłę

W tym roku, PKB Rynków Szybkiego Wzrostu może wzrosnąć łącznie o 6,2% – czyli prawie cztery razy szybciej niż strefa Euro (prognozowany wzrost PKB dla Eurolandu to 1,6%) – wynika z raportu Ernst & Young  Prognoza dla Rynków Szybkiego Wzrostu.

Wzrost RSW utrzymywał się na poziomie średnio 5,8% w skali roku, w ciągu ostatniej dekady. To ponad trzy razy szybciej niż rynki rozwinięte. Szybkie tempo wzrostu RSW będzie się nadal utrzymywało. W ciągu najbliższej dekady RSW będą rosły szybciej niż rozwinięte gospodarki o 3,5 pkt. proc. rocznie, zakładając, że dadzą one sobie radę z presją inflacyjną i stworzą odpowiednią infrastrukturę w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu.

W przypadku niekontrolowanego kryzysu zadłużenia w strefie Euro, który doprowadzi do przedłużającej się w niej recesji i stagnacji wzrostu w USA w 2012-13, prognoza wzrostu PKB będzie zmniejszona do 3,2% we wszystkich RSW w 2013 r., (znacznie mniej niż spodziewane obecnie 6,2%), ale nadal wyższa niż w przypadku najbardziej rozwiniętych gospodarek.

Sukces gospodarczy Rynków Szybkiego Wzrostu to efekt działań, które zostały podjęte w celu liberalizacji gospodarek i zwiększenia otwartości handlu. Eksport stanowi około 50% PKB w RSW jako całości, w porównaniu z 13% w USA i 41% w strefie Euro.

Potencjał wzrostu RSW w następnej dekadzie

Dalsza industrializacja i urbanizacja, a także silny wzrost populacji i rozszerzenie się klasy średniej będą czynnikami dalszego rozwoju państw 25tki. Ponadto poprawa zarządzania gospodarczego i stabilności politycznej, jak również duże inwestycje i oszczędności oraz uniknięcie wysokiego zadłużenia, przyczyniły się do wzrostu stopy inwestycji zachodnich firm, szukających wzrostu w krajach rozwijających się w obliczu słabnących rynków macierzystych. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wszystkich RSW wzrósł z 205 mld USD w 2000 r. do 444 mld USD w 2010 roku; oznacza to, że trafia do nich około 50% globalnych BIZ.

Słabe perspektywy dla gospodarek dobrze rozwiniętych z pewnością wciąż będą miały wpływ na wzrost RSW w 2012 roku. Zależność RSW od wymiany handlowej z UE i USA spadała w połowie ostatniej dekady, odzwierciedlając zarówno względny spadek w zaawansowanych gospodarkach jak i wzrost siły popytu krajowego w RSW, które podsycały zwiększenie handlu interregionalnego. Mimo to, eksport z RSW do  krajów wysoko rozwiniętych to wciąż równowartość prawie 15% PKB RSW.

Wśród RSW, rynki Europy Wschodniej mogą być najmocniej dotknięte ze względu na ich powiązania z sąsiadami. Eksporterzy ropy i innych surowców, tacy jak Rosja, Brazylia i Chile mogłyby również poważnie ucierpieć przez spadającą wartość ich głównych surowców eksportowych narażoną na niższe ceny, jak i słabszy popyt. Rynki z większą liczbą powiązań handlowych i finansowych, takie jak Korea i Singapur, mogłyby również odczuć straty. Ekonomiści Ernst & Young i instytutu Oxford Economics oczekują jednak, że kraje takie jak Chiny i Indie odczułyby wpływ kryzysu w mniejszym stopniu, między innymi ze względu na duże rozmiary rynków krajowych i korzystny wpływ niższych cen ropy naftowej i surowców.

O Prognozie dla Rynków Szybkiego Wzrostu (ang. Rapid Growth Markets Forecast)

Kwartalna Prognoza dla Rynków Szybkiego Wzrostu Ernst & Young jest prognozą makroekonomiczną przygotowaną wspólnie z instytutem Oxford Economics. Jej celem jest wypełnienie zapotrzebowania na praktyczne i dostępne prognozy gospodarcze i spostrzeżenia na temat rozwoju 25 krajów szybkiego wzrostu na całym świecie. Kraje te zostały wybrane ze względu na trzy główne kryteria: wielkość, zarówno w odniesieniu do PKB jak i demografii; dynamikę, są to szybko rozwijające się kraje, a także ze względu na  strategiczne znaczenie dla rozwoju biznesu. Nasza prognoza opiera się na Globalnym modelu ekonometrycznym Oxford Economics i oferuje zarówno analizę skutków dla firm działających na szybko wzrastających rynkach jak  i zalecenia dla decydentów. Dalsze omówienie przedstawia kwartalny webcast i strona www.ey.com/rapidgrowth


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy